مجید عباسی Majid Abbasi

تهیه کننده - فیلمساز

آذر 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست